Polish Czech English

W dniach 23–25 maja 2018 r. odbyło się, zgodnie z wieloletnią tradycją, XXXVII Seminarium Kół Naukowych funkcjonujących w Wydziale Mechanicznym. Tegoroczne seminarium odbyło się w pięćdziesiątą rocznicę powstania w Wydziale Mechanicznym pierwszego Koła Naukowego Słuchaczy WME i dziesiątą rocznicę podziału Koła Naukowego „Mechanik” na sześć niezależnych kół naukowych WME. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył mjr dr inż. Krzysztof Gocman. W skład komitetu weszli opiekunowie i przedstawiciele zarządów kół naukowych Wydziału Mechanicznego: Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki; Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych; Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu; Mechaniki i Informatyki Stosowanej; Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych; Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Zorganizowane w Klubie WAT Seminarium miało charakter międzynarodowy i było okazją do spotkania studentów z kraju i z zagranicy. Aktywny udział wzięli zaproszeni studenci i doktoranci z 3 zaprzyjaźnionych zagranicznych uczelni: University of Defence (Brno, Czechy); National University of Public Service (Budapeszt, Węgry); Armed Forces Academy (Liptovský Mikuláš, Słowacja) oraz studenci z sześciu uczelni krajowych: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; Akademii Morskiej w Gdyni; Politechniki Białostockiej; Politechniki Warszawskiej; Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i Wojskowej Akademii Technicznej. Czynny udział wzięli również przedstawiciele przemysłu –firma PONAR z Wadowic, której pracownicy wygłosili referat oraz zaprezentowali jeden ze swoich produktów – zasilacz hydrauliczny.

Spośród 77 autorów i współautorów referatów w seminarium aktywnie uczestniczyło ponad 60 studentów i doktorantów. W publikacji konferencyjnej opublikowano 52 abstrakty i dołączono do niej w wersji elektronicznej (na USB oraz CD) 52 pełne referaty.

 

 

W czasie sesji panelowej wygłoszono 45 referatów z zakresu zagadnień mechanicznych związanych z: budową i eksploatacją maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych; robotów mobilnych i platform bezzałogowych; pojazdów mechanicznych i silników spalinowych; pojazdów elektrycznych i zasilanych ze źródeł energii odnawialnych; mechaniką; problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym; diagnostyką maszyn i urządzeń; technikami symulacji komputerowych w obszarze badań materiałów i konstrukcji; problemami tarcia i zużywania; balistyką; logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz systemami logistycznymi.

Na początku uroczystości otwarcia głos zabrał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium mjr dr inż. Krzysztof Gocman, który przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, władze akademii, władze wydziału i kierownictwo jednostek organizacyjnych wydziału, komisję konkursową pod przewodnictwem dr hab. inż. Dariusza Żardeckiego prof. WAT, kadrę dydaktyczną wydziału, przedstawicieli firm oraz uczestników seminarium – studentów i doktorantów.

Swoją obecnością zaszczycili nas: prorektor ds. wojskowych WAT płk dr inż. Artur Król, prorektor ds. studenckich WAT dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT, prorektor ds. kształcenia WAT dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT – były dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

   

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT dokonał uroczystego otwarcia XXXVII Seminarium i życzył uczestnikom owocnych obrad i wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów w atmosferze merytorycznego zrozumienia. Na zakończenie przemówienia Dziekan WME dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT złożył podziękowania pracownikom i studentom WME za duży wkład i zaangażowanie w przygotowanie i prezentację osiągnięć naukowych oraz godne reprezentowanie Wojskowej Akademii Technicznej w Międzynarodowych Targach Elektroniki Użytkowej „Electronics Show 2018”. Wśród wyróżnionych byli: Agnieszka Klimek, Karol Kończalski, Mikołaj Stypułkowski, Piotr Sala, Jakub Wąsik, Cezary Małko, Rafał Szymaniuk, Jakub Łuszczek, Michał Nowosadzki, Damian Malcharek.

 

   

 

W sesji otwierającej seminarium, w obecności licznie przybyłych studentów, doktorantów i zaproszonych gości, mjr dr inż. Krzysztof Gocman wygłosił referat, w którym zaprezentował funkcjonowanie i działalność zrzeszonych w wydziale kół naukowych we współpracy z przemysłem oraz ich najważniejsze osiągnięcia.

Dalsze obrady zorganizowane były w jednej sekcji, w której uczestnicy seminarium prezentowali swoje wyniki badań. Ich wystąpienia oceniała powołana przez dziekana wydziału 9-osobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Dariusza Żardeckiego, prof. WAT. Komisja konkursowa wysoko oceniła profesjonalne przygotowanie i prezentowanie przez uczestników swoich prac zrealizowanych w ramach Kół Naukowych.

 

       

 

       

 

Organizatorzy Seminarium zadbali również o oprawę kulturalno-rozrywkową. W drugim dniu seminarium dla uczestników i zaproszonych gości zorganizowano spotkanie towarzyskie przy grillu w kawiarni Klubu WAT. W trzecim dniu zaplanowane były dwa przedsięwzięcia: w godzinach przedpołudniowych uczestnicy zwiedzili laboratoria Wydziału Mechanicznego oraz Hangar WAT, a o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste zakończenie Seminarium.

 

       

 

       

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej XXXVII Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego w obecności zaproszonych gości, władz akademii, władz i kadry dydaktyczno-naukowej wydziału i uczestników seminarium ogłosił wyniki konkursu na najlepsze prezentowane prace.

W grupie referatów wygłoszonych przez studentów przyznano:

 • nagrodę I stopnia: Kołu Naukowemu „Cerber” z Politechniki Białostockiej
 • nagrodę II stopnia: Kołu Naukowemu „Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania” z Wydziału Mechanicznego WAT
 • nagrodę III stopnia: Kołu Naukowemu „Nautica” z Akademii Morskiej z Gdyni.

 

       

 

W grupie referatów wygłoszonych przez doktorantów przyznano:

 • nagrodę I stopnia: Tomaszowi Szafrańskiemu z WME WAT za pracę nt. „Development of a system for measuring the vibrations of a Small Wind Turbine”;
 • nagrodę II stopnia: Danielowi Sterniczukowi z WME WAT za pracę nt. „Design of a rescue and engineering robot manipulation system”;
 • nagrodę III stopnia: Mateuszowi Ziubińskiemu z WME WAT za pracę nt. „Analysis of the possibilities to use an optical scanner to determining of the size of post-crash vehicle body deformation”.

Nagrody specjalne w następujących kategoriach otrzymali:

 • za walory inżynierskie zaprezentowanej pracy:
  • - Piotr Golec z WME WAT za pracę nt. „Microstructure and mechanical properties of friction stir welded aluminium alloy 5083”;
   - Piotr Filipek z Politechniki Białostockiej za pracę nt. „Design and optimization of the braking system of the Formula Student vehicle”;
 • za walory militarne zaprezentowanej pracy:
  • - Bronislava Marcinova z Armed Forces Academy (Słowacja) za pracę nt. „The influence of bullet pull force on muzzle velocity”;
   - Patrycja Skrzypkowskal z WME WAT za pracę nt. „Studies on tribological properties of used engine oils applied in military equipment”;
 • za walory naukowe zaprezentowanej pracy:
  • - Łukasz Szlaga z WME WAT za pracę nt. „Measurement of mechanical and tribological properties of polymer-based materials”;
   - Peter Csato z National University of Public Service za pracę nt. „Simulation of combustion process of alternative fuels in gas turbine engines”;
 • za walory poznawcze zaprezentowanej pracy:
  • - Grzegorz Kotysz z Politechniki Warszawskiej za pracę nt. „Feasibility study of combustion simulation in a pulsejet engine”;
   - Jamal Hamoud z AMW z Gdyni za pracę pt. „Numerical analysis of the hull's bow after impact with the wharf”.

 

       

 

       

 

 

mjr dr inż. Krzysztof Gocman
fot. Olga Gajda, Klaudia Rębiś

 


 Home...